I know I have a problem, but I know I'm...

I know I have a problem, but I know I'm...

Happy Pub Day to Goliath by Tochi Onyebuchi. @treize64 I'm...

Happy Pub Day to Goliath by Tochi Onyebuchi. @treize64 I'm...

"π‘…π‘’π‘”π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘™π‘’π‘ π‘  π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ π‘β„Žπ‘œπ‘–π‘π‘’π‘  π‘šπ‘¦ π‘šπ‘œπ‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿ β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘šπ‘Žπ‘‘π‘’ 𝑖𝑛 β„Žπ‘’π‘Ÿ...

"π‘…π‘’π‘”π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘™π‘’π‘ π‘  π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ π‘β„Žπ‘œπ‘–π‘π‘’π‘  π‘šπ‘¦ π‘šπ‘œπ‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿ β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘šπ‘Žπ‘‘π‘’ 𝑖𝑛 β„Žπ‘’π‘Ÿ...

β€œBlack women’s greatest strength is that we are always more...

β€œBlack women’s greatest strength is that we are always more...

I think it’s fair to say that 2021 has proved...

I think it’s fair to say that 2021 has proved...

Such a great loss. πŸ˜ͺ Moment of transparency... I never...

Such a great loss. πŸ˜ͺ Moment of transparency... I never...

Why Choose WordPress?

By Posted on

One of the principle advantages of WordPress is that you are in control. Unlike remote-hosted scripts such as Blogger and LiveJournal, you host WordPress on your own server. Installation is very simple, as is the configuration. Unlike other software programs, there are not a million files to chmod nor are there dozens of templates to edit just to get your site set up and looking the way you want.

Also, Blog pages in WordPress are generated on the fly whenever a page is requested, so you do not have multiple archive pages clogging up your web space. Waiting for pages to rebuild is a thing of the past because template changes are made in scant seconds.

WordPress is built following W3C standards for XHTML and CSS, ensuring that your site is more easily rendered across standards-compliant browsers. Other browsers are supported with a few hacks; it’s a reality of the web that hacks are necessary.

Aggregator support is built-in with a number of standard RSS configurations already done for you, as well as Atom. Following standards makes your WordPress site easier to manage, increases its longevity for future Internet technology adoption, and helps give your site the widest audience possible.

signature

Subscribe so you don’t miss a post

Sign up with your email address to receive news and updates!

Subscribe so you don’t miss a post
Sign up with your email address to receive news and updates!